BRC/IOP
No. TH12/6291

CSR
No. TH11/6022

TLS 8001:2010
No. รส.๒๓๐/๒๕๕๔

BRC/IOP
คือ British Retail Consortium Institute of Packaging รวมมาตรฐานการรับรองระบบ
ISO 9001, GMP, HACCP และรวมถึงข้อกำหนดจำเพาะที่มีความจำเป็นในอุตสาหกรรมอาหาร สำหรับกลุ่มบริษัทธุรกิจ ที่ผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าให้กับบริษัทค้าปลีก

CSR
คือ Corporate Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคม และองค์กรในประเทศไทย ทั่วโลก เช่น ด้านการศึกษา, การทำสาธารณประโยชน์, การรักษาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

TLS 8001:2010
คือ Thai Labour Standard มาตรฐานแรงงานไทย ภายใต้กฏหมายแรงงานที่กำหนด คุ้มครองแรงงานเพื่อความเสมอภาค ความทัดเทียมกัน สร้างคุณภาพชีวิต มีความปลอดภัย มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน

© Copyrights 2012 P G Plastic (2001) Co Ltd. All Rights Reserved. Web design by 1001Click.