1. ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด

ลูกค้าคือหัวใจสำคัญของธุรกิจ บริษัทฯ จึงคำนึงถึงความพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ ภายใต้การควบคุมการผลิตที่ใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

2. ผลิตสินค้าที่สะอาด ปลอดภัย ถูกหลักกฎหมาย

มุ่งมั่นที่จะดำเนินการผลิตสินค้าที่สะอาดและมีความปลอดภัยต่อการบริโภค รวมถึงบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการต่าง ๆ ของมาตรฐานสากล ตามข้อกำหนดของลูกค้า กฎหมายของประเทศคู่ค้า และกฎหมายแห่งชาติ

3. บริการรวดเร็วและตรงต่อเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

การให้บริการสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือความรวดเร็ว และตรงต่อเวลา โดยบริษัทฯ คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นอันดับแรก จึงได้มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้บริการมีความรวดเร็ว และตรงต่อเวลา ทันตามความต้องการของลูกค้า

4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

ให้ความสำคัญในการส่งเสริมความรู้ ความชำนาญ และทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และมีการติดตามตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะก่อให้เกิดการทำงานที่ได้มาตรฐาน ความเข้าใจ และความมั่นใจในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

5. พัฒนากระบวนการผลิตให้ทันต่อเทคโนโลยีปัจจุบันและอนาคต

เลือกนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความเหมาะสมมาใช้ เพื่อสร้างศักยภาพการผลิตตอบสนองความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน

6. ดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อม

ดำเนินการผลิตควบคู่กับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมหรือขั้นตอนในการผลิตทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

© Copyrights 2012 P G Plastic (2001) Co Ltd. All Rights Reserved. Web design by 1001Click.